Aktualności

Zdjęcie aktualności
Z wokandy - ZASIEDZENIE
2 grudnia 2013

Przed Sądem Okręgowym w Krakowie zakończyła się sprawa o zasiedzenie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości – Sułkowice, będąca echem wcześniejszej sprawy prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Myślenicach, o zasiedzenie udziału gruncie stanowiącym drogę dojazdową do trzech działek.

Obie, zakończyły się sukcesem, reprezentowanych przez  adw. Joannę Szpiega-Bzdoń klientów, którzy w jednej sprawie występowali w roli wnioskodawców, a w drugiej  w roli uczestników.

Wniosek o zasiedzenie udziału w nieruchomości stanowiącej drogę,  był konsekwencją niemożności odtworzenia aktu własności na drodze administracyjnej, z uwagi na art. 63 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn.: Dz. U. 2007 r. Nr 231 poz. 1700), który mówi wprost, iż do ostatecznych decyzji wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności i uchylenia lub zmiany decyzji. Dlatego też, wszelkie wzruszanie decyzji wydanych na podstawie cyt. ustawy jest zabronione. W powyższej sytuacji jedynym możliwym rozwiązaniem jest dochodzenie prawa własności na drodze sądowej. Pełnomocnik wybrał instytucję zasiedzenia – art. 172 § 1 kc udowadniając po stronie wnioskodawców istnienie zarówno corpus possesionis jak i animus rem sibi habendi, prowadzące do nabycia przez zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości.

Natomiast, w sprawie będącej reperkusją powyższej, reprezentując uczestników pełnomocnik wykazał, iż po stronie wnioskodawców brak jest animus domini, co więcej przedmiotowy stan ma cechy bliższe  precarium, a to pozwoliło na oddalenie wniosku o zasiedzenie.